FALSAFAH PEMIKIRAN SASTERA ISLAM

Ahmad Nabil Amir* -  Islamic Renaissance Front, Malaysia

Kertas ini mengkaji kefahaman tentang sastera Islam, gagasan dan falsafah kesusasteraan yang dibentuknya. Ia menyorot sejarah kemunculannya di rantau ini dan aliran perkembangannya di abad baru serta tokoh yang memperjuangkannya. Usaha mengenengah dan memperkasa sastera Islam telah dipelopori dengan penghasilan karya-karya sastera yang monumental yang berhasil mengetengahkan pemikiran sastera melayu dan kekuatan Islam yang mencorakkan perspektifnya. Kertas ini turut membahas isu dan tema yang bersangkutan seperti wacana sastera transendental, inklusivisme dan sebagainya.

Keywords : islamic literature

  1. A. Samad Said. (2001). Al-Amin: Riwayat Hidup Rasulullah s.a.w. dalam Puisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Abdul Hadi W.M. (2012, Sept 7). Jejak Sang Sufi: Hamzah Fansuri dan Syair-Syair Tasawwufnya. Diakses dari http://jalantelawi.com/2012/09/jejak-sang-sufi-hamzah-fansuri-dan-syair-syair-tasawufnya/. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (2001). Risalah Untuk Kaum Muslimin. Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam. Habiburrahman el Shirazy. (2007). Ayat-Ayat Cinta. Kuala Lumpur: Ar Risalah Product. Hamka. (1966). Lembaga Hikmat. Jakarta: Bulan Bintang. Hamka. (2005). Dari Hati ke Hati: Bercakap Soal Agama, Sosial-Budaya & Politik. Jakarta: Pustaka Panjimas. Hamka. (2007). Lembaga Budi: Perhiasan Insan Cemerlang. Shah Alam: Pustaka Dini. Kamariah Kamaruddin, Pabiyah Hj Maming, Che Radiah Mezah. (2009). Karya-Karya Sastera Berunsur Islam Sebagai Teras Ketamadunan Dunia Masa Hadapan. Dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Ketamadunan Islam Pertama (ISCIS I) bertemakan “Islam Teras Ketamadunan Dunia Masa Hadapan” Edisi Pendidikan, anjuran Jabatan Persidangan, Kolej Islam Darul Ridzuan. Kamariah Kamarudin. (2010). Antara Komersialisme dengan Intelektualisme dalam Novel Getaran Rindu. Jurnal Pengajian Melayu, 20 (1), 99-118. Mafaz Mujahid Mustafa. (2004). Criteria for Islamic Literature and Literary Criticism. ‘Ulum Islamiyyah, 3 (1), 67-91. Mana Sikana. (1983). Sastera Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana. Mana Sikana. (2009). Wajah Sastera Melayu Singapura Selepas Perpisahan dengan Malaysia. Sari, 27 (2), 27-57. Maniyamin bin Haji Ibrahim. (2005). Citra Takmilah: Analisis Terhadap Kumpulan Puisi Islam. Shah Alam: Karisma Publications. Mohamad Abu Bakar. (2003). Kosmologi Melayu dalam Konteks Kebangkitan Semula Islam Kini: Suatu Refleksi. Jurnal Usuluddin, 8, 199-208. Mohd. Affandi Hassan. (1990, Januari-Jun). Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid I-IV. Dewan Sastera, hh. 31-35. Mohd Faizal Musa. (2011). Persoalan Ijtihad dalam Novel Ayat-Ayat Cinta. Alayasastra Jurnal Ilmiah Kesusasteraan, 7 (1), 1-15. Mohd Faizal Musa. (2011). Wacana Sastera Transendental. Jurnal Pengajian Media Malaysia, 13 (2), 29-40. Mohd Faizal Musa. (2012). Fenomena Sastera Islam di Indonesia. International Journal of the Malay World and Civilization (Iman), 30 (1), 41-53. Mohd Faizal Musa. (2013). Mohd Affandi Hassan: Pengarang Berwibawa Negeri Kelantan. Dalam Abdullah Zakaria Ghazali, Zuliskandar Ramli (ed.), Warisan Kelantan XXXII (hh. 175-193). Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Mohd. Kamal Hassan. (1981). Konsep Keindahan dalam Islam dan Hubungannya dengan Seni dan Sastera: Suatu Pandangan Umum. Islamiyyat, 3, 39-50. Mohd. Kamal Hassan. (1982). Beberapa Catatan Mengenai Kriteria-kriteria Estetika dalam Seni dan Sastera. Dewan Sastera, Nov, 19-24. Mohd Zaidi Ismail, Wan Suhaimi Wan Abdullah (ed.). (2012). Adab dan Peradaban: Karya Pengi‘tirafan untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas. Kuala Lumpur: MPH Publishing. Mohd. Zariat Abdul Rani. (2007). Sastera Berpaksikan Tauhid: Penerokaan Terhadap Gagasan Persuratan Baru oleh Mohd. Affandi Hassan – Bahagian III. Jurnal YADIM (9). Mohd. Zariat Abdul Rani. (2008). “Karya Mithali Sastera Islam”?: Satu Penilaian Kritis Terhadap Novel TIVI karya Shahnon Ahmad. Islamiyyat (30), 29-55. Mustafa Mohd Isa. (1999). Sastera Melayu Klasik Bercorak Islam. Kuala lumpur: Utusan Publications. Rahmah Ahmad H. Osman. (2007). Islamic Literature and Sastera Islami: A Conceptual Comparison. Intellectual Discourse, 14 (1), 71-87. Rahmah Ahmad H. Osman, Mohd Shahrizal Nasir. (2011). Sastera Islam: Satu Perbandingan Antara Pandangan Mohd. Affandi Hassan Dengan Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi. Jurnal e-Utama, 3, 1-40. Rogayah A. Hamid, Wahyunah Abd. Sani (penyelenggara). (2005). Pandangan Semesta Melayu: Syair. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Abdul Aziz Itar. (2008, Ogos 10). S.Othman dan Sastera Islam. Utusan Malaysia, t.h. Shafie Abu Bakar. (1983, Jun). Sastera Islam: Perkembangannya di Malaysia. Dewan Sastera, hh. 10-16. Siddiq Fadzil. (2012). Islam dan Melayu: Martabat Umat dan Daulat Rakyat. Selangor: Akademi Kajian Ketamadunan. Simposium Serantau Sastera Islam. (1996). Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Suhaimi Haji Muhammad. (2000). At-Tariq: Kumpulan Puisi Mistik dan Kerohanian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Talib Samat. (1998). Islam di Antara Percikan Sastera dan Budaya. Batu Caves: Thinker’s Library. Tariq Ramadan. (2013, April 1). Contemporary Islamic Conscience in Crisis. Gulf News, diakses dari http://gulfnews.com/opinions/columnists/contemporary-islamic-conscience-in-crisis-1.1165490. Ungku Maimunah Mohd. Tahir. (1994). Morality and Salvation in Malaysia’s Islamic Literature of the 1970s and ‘80s. Akademika 45 (Julai), 79-97. Vladimir Braginsky. (1993). Tasawwuf dan Sastera Melayu: Kajian dan Teks-Teks. Jakarta: RUE. Wan Mohd. Shaghir Abdullah. (1998). Hadiqatul Azhar war Rayahin: Asas Teori Takmilah Sastera Melayu-Islam. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Zulkarnain Mohamed. (2011). Pendekatan Ta‘amul-taklif dalam Kajian Sastera. Sari 29 (1), 137-152.

Open Access Copyright (c) 2020 ahmad nabil amir
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman
Published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kota Padang Sidempuan
Phone: 0634-22080
Website: http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/
Email: fitrah@uinsyahada.ac.id