Buletin Mar'ah Shalihah

Buletin ini merupakan buletin mandiri dari Pusat Studi Gender dan Anak di LPPM IAIN Padangsidimpuan, menampung tulisan tangan buah karya para penulis berkaitan dengan Gender dan Anak. Buletin ini mulai diterbitkan pada bulan Juli 2015, dan akan diterbitkan secara Tri Wulan, Januari, April, Juli, dan Oktober. Setiap terbitan berisikan 4 tulisan.